93 3132665-93 3056397

Segueix-nos a:

ADN San Francisco

El C.E. San Francisco és una escola concertada, en règim de coeducació, deslligada de qualsevol organització política, ideològica o social.

Té un caràcter propi d’inspiració humanística i cristiana, profundament respectuós i obert a tothom, a qualsevol creença religiosa i/o manera de pensar, valorant la persona per damunt de tot, que pretén, fonamentalment, promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.

logotip-bandera.png

FINS D’AQUEST CENTRE

a) El ple desenvolupament de la personalitat i de les capacitats dels alumnes.

b) L’educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

c) L’educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència, així com la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests.

d) L’educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.

e) La formació per la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i la solidaritat entre els pobles així com l’adquisició de valors que propicien el respecte cap als éssers vius i el medi ambient, en particular al valor dels espais forestals i el desenvolupament sostenible.

f) El desenvolupament de la capacitat dels alumnes per regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.

g) La formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i de la interculturalitat com un element enriquidor de la societat.

h) L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics, així com el desenvolupament d’hàbits saludables, l’exercici físic i l’esport.

i) La capacitació per l’exercici d’activitats professionals.

j) La capacitació per la comunicació en la llengua castellana i catalana, i en una o més llengües estrangeres.

k) La preparació per l’exercici de la ciutadania i per la participació activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb capacitat d’adaptació a les situacions canviants de la societat del coneixement.

Al C.E. San Francisco INSPIREM FUTURS!